open/close

Juridisks paziņojums

Informācija par autortiesībām

© 2019 DSV Panalpina A/S (DSV) – Visas tiesības rezervētas.


Jebkāda DSV vietnes materiālu kopēšana, reproducēšana vai izplatīšana komerciāliem nolūkiem bez skaidri sniegtas rakstiskas DSV atļaujas aizliegta.

Vietnes izmantošana

Uz jebkādu šīs vietnes un no tā iegūtā satura izmantošanu attiecas šis Juridiskais paziņojums. Ja jums nav pieņemami Juridiskajā paziņojumā ietvertie nosacījumi, lūdzam jūs pamest vietni.

Saturs

Uz visu šīs vietnes saturu, ieskaitot DSV tirdzniecības nosaukumu un logotipu, un visām saistītajām izstrādājumu un dizaina zīmēm, saukļiem, kā arī visiem tekstiem, attēliem un video klipiem ("Saturs") attiecas autortiesību un tirdzniecības zīmju aizsardzība.

Šīs vietnes saturu nedrīkst kopēt citiem nolūkiem, kā vien privātām, nekomerciālām vajadzībām, saglabājot visas norādes par autortiesībām vai cita veida īpašuma tiesībām, tādēļ Saturu nedrīkst pārkopēt, reproducēt vai citādi izplatīt. Izņemot gadījumus, kas atļauti saskaņā ar spēkā esošajiem Dānijas tiesību aktiem, bez skaidri sniegtas rakstiskas DSV atļaujas nedrīkst kopēt, attēlot, lejupielādēt, izplatīt, mainīt, reproducēt, pārpublicēt vai pārraidīt jebkādu šajā vietnē ietvertu informāciju, tekstus, dokumentus vai video materiālus vai to daļu elektroniskā datu nesējā vai cietajā kopijā vai radīt atvasinātu darbu, kas balstīts uz šādiem attēliem, tekstu, dokumentiem vai video klipiem.

Nekas no šīs vietnes satura nav skaidrojams tā, ka ar iesaistīšanas vai izslēgšanas palīdzību vai citādi saskaņā ar jebkuru DSV, tās filiāļu vai jebkuras trešās personas tirdzniecības zīmi vai autortiesībām tiek piešķirta jebkāda licence vai tiesības. Visi izstrādājumu nosaukumi, neatkarīgi no tā, vai tie iespiesti rupjā drukā vai ar tirdzniecības zīmes simbolu, ir DSV, tās filiāļu, saistīto uzņēmumu vai to licenču turētāju vai kopuzņēmumu partneru tirdzniecības zīmes, ja vien nav norādīts citādi. Šo tirdzniecības zīmju vai jebkādu citu materiālu izmantošana vai nepareiza izmantošana citādi nekā šeit norādīts, stingri aizliegta un var būt, piemēram, autortiesību, tirdzniecības zīmes un/vai jebkāda cita spēkā esoša tiesību akta pārkāpums.

DSV apzinās, ka periodiski, reklamējot kravu pārvadāšanas pakalpojumus, iespējama nepareiza DSV zīmola un tirdzniecības zīmes izmantošana, ko veic uzņēmumi un personas, kam nav saistības ar DSV. DSV neatbalsta šādu praksi vai uzņēmumus un personas, kas atbildīgas par šādu rīcību. DSV neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, izdevumiem vai neērtībām, kas radušās ar šādu neatļautu DSV zīmola un tirdzniecības zīmes izmantošanu saistītas krāpšanas rezultātā. Ja neesat pārliecināts, ka esat nokļuvis oficiālajā un īstajā DSV vietnē vai ka jūsu rīcībā ir pareiza informācija, aicinām sazināties ar savu vietējo DSV biroju un saņemt apstiprinājumu. Oficiālo DSV biroju un pārstāvju kontaktinformāciju atradīsiet mājas lapā www.gof.dsv.com.

Atbildības ierobežojums

Informācija šajā lapā sniegta “tāda, kāda tā ir”, nesniedzot jebkādas garantijas vai apliecinājumus, izteiktus vai domājamus, tajā skaitā, bet ne tikai domājamas garantijas attiecībā uz atbilstību prasībām, piemērotību konkrētam mērķim un ierobežojumu neesamību.
Informācija par akciju cenām, kas nodrošināta un attēlota vietnē, padarīta pieejama kā datu plūsma no Nasdaq OMX Copenhagen ar vismaz 20 minūšu nobīdi. DSV neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šo datu plūsmas pareizību.

Šīs vietnes izmantošana notiek uz jūsu paša atbildību. Ne DSV, ne arī kāda no tā filiālēm nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, tajā skaitā, bet ne tikai ienākumu, peļņas un ieņēmumu zudumu, tiešiem vai netiešiem, ar kādu sodu saistītiem, nejaušiem, speciāliem, izrietošiem vai citādiem zaudējumiem, kas izriet no piekļūšanas šai vietnei vai vietnes vai jebkāda tās Satura izmantošanas, ieskaitot vīrusus, neatkarīgi no jebkāda šāda Satura precizitātes vai pilnīguma.

Atruna saskaņā ar ASV Vērtspapīru likumu 

Uzņēmums DSV Panalpina A/S nav reģistrēts Amerikas Savienotajās Valstīs un neiesniedz atskaites ASV Vērtspapīru un biržas darījumu komisijai (“SEC”). DSV Panalpina A/S akcijas nav reģistrētas saskaņā ar 1933.gada ASV Vērtspapīru likumu un tā grozījumiem vai jebkādu citu valsts vērtspapīru regulējumu, un tā akcijas arī nav bijušas reģistrētas kādā no ASV akciju biržām. Līdz ar to DSV Panalpina A/S izlaisto akciju pircēji un turētāji nevar izmantot līdzekļus attiecībā uz DSV Panalpina A/S izlaisto akciju iegādēm saskaņā ar ASV Vērtspapīru likumu.

DSV Panalpina A/S sniedz atskaites un citu informāciju saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem un Nasdaq OMX Copenhagen akciju biržas noteikumiem un regulējumu, un uz to neattiecas jebkāda veida juridiskās vai regulējošās prasības ASV vai jebkurā citā jurisdikcijā.

Hipersaites uz ārējām interneta vietnēm

DSV neuzņemas nekādu atbildību par ārējo, DSV nekontrolēto vietņu saturu vai funkcionalitāti.

Datorvīrusi, tārpi, Trojas zirdziņi un citi apdraudējumi

DSV veiks saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu šo vietni pret datorvīrusiem, tārpiem, Trojas zirdziņiem un citiem apdraudējumiem. Taču DSV negarantē, ka vietnē nav šādu kaitīgu programmu un atsakās uzņemties jebkādu atbildību vai saistības sakarā ar zaudējumiem vai kaitējumu no šīs vietnes vai līdz ar failu lejupielādi no šīs vietnes saņemtu kaitīgu programmu darbības dēļ.

Juridiskā paziņojuma pārskatīšana

DSV veicis saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka vietnes saturs ir precīzs un aktuāls, taču DSV jebkurā laikā un bez brīdinājuma var pārskatīt šo juridisko paziņojumu, publikāciju attiecīgi papildinot. Vietnes lasītājiem šie papildinājumi ir saistoši, tādēļ viņiem periodiski jāapmeklē šī lapa, lai iepazītos ar aktuālo Juridisko paziņojumu.

Tiesību akti un jurisdikcija

Šo Juridisko paziņojumu regulē Dānijas tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas izriet no Juridiskā paziņojuma vai radušies saistībā ar to un ko nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tiek izskatīti Dānijas tiesās.

Privātuma politika

lv.dsv.com ir DSV Latvia SIA interneta vietne.

Krustpils iela 31
LV-1073 Rīga
Latvija
PVN reģ. nr. LV50003420841
Tālrunis: +371 67100 701
E-pasts: info@lv.dsv.com

Turpinājumā aprakstīsim, kāda veida informāciju mēs apkopojam dsv.com un kā mēs to izmantojam.

Datu aizsardzība

DSV respektē savu klientu privātumu un apstrādā personas datus atbilstoši Dānijas Personas datu aizsardzības likumam (dāņu valodā: "Persondataloven").

Personas dati & datu apstrādes mērķi

DSV var apkopot, apstrādāt un izmantot jūsu personas datus, tajā skaitā jūsu vārdu, pasta adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, mobilā tālruņa un faksa numuru un informāciju par jūsu iegādātajiem DSV izstrādājumiem un pakalpojumiem. Mēs varam arī pieprasīt sniegt tādu informāciju, kā darba pienākumi, amata nosaukums, rūpniecības nozare, uzņēmums un valsts.

Jūsu datus var apstrādāt šādiem nolūkiem:

    • lai nodrošinātu piekļuvi mūsu vietnei, ieskaitot piekļuvi DSV e-pakalpojumiem, • lai uzraudzītu jūsu reģistrāciju un pierakstīšanos DSV e-pakalpojumiem, • lai apstrādātu jūsu tiešsaistes rezervācijas vai izstrādājumu un piederumu pasūtīšanu, • lai piedāvātu jums pakalpojumus (tikai ar jūsu piekrišanu), • lai sazinātos ar jums saistībā ar jūsu pieprasītajiem pakalpojumiem, • lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus, ieskaitot izsekošanu (Track & Trace), • lai veiktu jebkādu maksājuma apstrādi, • lai veiktu pētījumus par mūsu pakalpojumu uzlabošanu un sniegtu mūsu lietotājiem saprātīga līmeņa pakalpojumus, • lai informētu jūs par citiem DSV izstrādājumiem un pakalpojumiem (tikai ar jūsu piekrišanu) • lai nosūtītu jūsu pieprasījumus attiecīgajiem vietējiem DSV departamentiem

Datu apstrāde Dānijā un nosūtīšana grupas locekļiem ārzemēs

Jūsu personas datus DSV glabā Dānijā esošajos datubāzu nodrošināšanas partnera (Netgroup) datoros Dānijā, un tos iepriekš aprakstītajā nolūkā var tikt kopīgoti ar citām DSV grupas filiālēm. DSV un/vai citas tā grupas filiāles Eiropas Ekonomikas Zonā var pārsūtīt jūsu personas datus Eiropas Ekonomikas Zonā esošiem trešo personu speciālistiem.


Mēs veiksim visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar Privātuma politiku.

Datu izmantošana tiešā mārketinga nolūkos

DSV ar jūsu piekrišanu var izmantot jūsu sniegto informāciju, lai nosūtītu piedāvājumus, kas, pēc DSV ieskatiem, varētu jūs interesēt. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz papildu informācijas saņemšanu no DSV. Jums arī ir pilnīgas tiesības lūgt mums neapstrādāt jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos. Jūs jebkurā laikā varat šīs tiesības izmantot, sazinoties ar mums pa pastu vai e-pastu, izmantojot šajā politikā norādītās adreses.

Datu izpaušana trešajām personām

Ja uzņēmums, kas nodrošina šīs vietnes darbību, tiek pārdots, attiecīgie reģistrēto lietotāju saraksti un citi mūsu lietotāju personas dati tiks nodoti jaunajam īpašniekam. Tas tiks darīts saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tāpat DSV drīkst izpaust jūsu personas datus, ja DSV ir pienākums to darīt pēc tiesas rīkojuma vai saskaņā ar jebkādu citādu tiesisko pamatojumu, jebkāda veida pavēsti vai tiesisku procesu vai citos tiesību aktos noteiktos gadījumos vai arī ja mēs uzskatām, ka tas nepieciešams, lai novērstu nelikumīgas darbības vai rīkotos nelikumīgu darbību gadījumā vai mūsu politikas pārkāpšanas gadījumā.

Sīkdatnes

Lai datus apkopotu, DSV izmanto sīkdatnes. Sīkdatne ir neliela datora koda daļa, ko piešķiram jūsu tīkla pārlūkam, kad pirmo reizi apmeklējat mūsu vietni. Nākotnē, pamatojoties uz informāciju, ko esat mums sniedzis par sevi, vai saturu, ko esat apskatījis, sīkdatnes var mums palīdzēt apkalpot jūsu unikālo saturu vai veikt ar reklāmām saistītas darbības.

Ja nevēlaties apstiprināt sīkdatnes, jums vienmēr ir iespējams to norādīt savā pārlūkā. Plašāku informāciju par to var saņemt pie jūsu pārlūka ražotāja. Ja atspējosiet sīkdatnes, noteiktas funkcijas var nedarboties vai arī jums var nebūt pieejami noteikti pakalpojumi.

Atteikšanās

Atteikšanās no jaunumu DSV lapām balstās uz brīvprātības principu, un jūs jebkurā laikā varat no tām atteikties, piemēram, nosūtot mums e-pasta vēstuli vai izmantojot visu e-pasta vēstuļu apakšā redzamo saiti. Atteikšanās ir tikpat viegla, kā pierakstīšanās jaunumu lapu saņemšanai. Visas e-pasta vēstules un citi līdzīgi pakalpojumi balstās uz reklāmu.

Drošības pasākumi

Atbildību par jūsu personas datiem uzņemas DSV. DSV uzraudzīs, lai reģistrētie dati, tajā skaitā jūsu personas dati, tiktu uzmanīgi apstrādāti un atbilstoši aizsargāti, ievērojot spēkā esošos drošības standartus.

Jūsu tiesības

Jūs jebkurā laikā varat pārbaudīt savus datus un pieprasīt tos koriģēt, papildināt vai dzēst, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi info@dsv.com vai nosūtot savu pieprasījumu DSV, skatīt augstāk norādīto adresi.